Polityka prywatności

                                               

1. Administratorem danych osobowych jest Robert Przybysz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Robert Przybysz Sprzedaż Internetowa” 87-800 Włocławek ul. Letnia 16 G, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres głównego miejsca wykonywania działalności – adres do doręczeń – 87-800 Włocławek ul. Letnia 16 G.

NIP 8881412131 , REGON 521042890.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem jak wyżej lub pod adresem poczty e-mail: biurozabawkird@gmail.com

3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

- W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna – art. 6, ust.1, lit. b, RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

- W celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna – art. 6, ust. 1, lit. b, RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

- W celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit. c, RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe.

- W celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z Ustawy o Rachunkowości ( podstawa prawna art. 6 ust. 1, lit. c. RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości.

- W celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna art.6 ust. 1, lit a. RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody.

- W celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f. RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:

- W celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

- w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, nazwa przedsiębiorstwa, numer NIP.

- W celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny.

- W celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny.

- W celu realizacji usługi Newsletter przetwarzany jest adres e-mail.

- W celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

5. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

- Firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora.

- Banków, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

- Podmiotu obsługującego płatności elektroniczne i kartami płatniczymi.

- Hurtowni z której dostarczony będzie do Klienta zakupiony towar.

- Upoważnionym organom państwowym: w tym  Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora, takich jak usługi IT, w szczególności usługa hostingu, oprogramowanie Sklepu internetowego a także usługi  księgowe.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących wypadkach:

- Zawierania umowy na odległość. Niepodanie niezbędnych danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

- Rejestracji Konta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta.

- Z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem tych obowiązków.

8. Każda osoba której dane dotyczą, ma prawo:

- Dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO

- Do otrzymania kopi danych – art. 15 ust. 3 RODO

- Do sprostowania, żądania sprostowania jej danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych – art. 16 RODO

- Do usunięcia danych. Żądanie usunięci jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania – art. 17 RODO.

- Do ograniczenia przetwarzania danych - art. 18 RODO, w przypadkach:

  a) Osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres   pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

  b) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania.

  c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  d) Osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby której dane dotyczą.

- Do przenoszenia danych. Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. art. 20 RODO.

- Do sprzeciwu. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych interesów, praw i wolności osób których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną, interesy osoby której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora,  Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach. Art. 21 RODO.

- Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podania przyczyn, w przypadku gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć na adres e-mail: biurozabawkird@gmail.com lub pisemnie na adres: „Robert Przybysz Sprzedaż Internetowa” 87-800 Włocławek ul. Letnia 16 G.

10. Jeżeli po złożeniu wniosku Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającą wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

11. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania . W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przysłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

12. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-193, ul. Sawki 2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych możliwy jest  :

- listownie – Biuro Prezesa UODO, ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa.

- przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

- telefonicznie przez infolinię Urzędu – 606 950 000

PLIKI COOKIES

Podczas przeglądania strony Sklepu internetowego ZABAWKI RADOŚĆ DZIECKA, na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.), zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informację niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu, tzw. Pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu, możliwe jest między innymi zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Możliwe będzie również zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, czy dostosowanie strony do indywidualnych zainteresowań. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych przez Sklep ZABAWKI RADOŚĆ DZIECKA, co umożliwia rozwój witryny zgodnie z preferencjami Klientów.

Pliki ID sesji i pliki ID produktów przechowywane są przez jeden miesiąc.

Sklep wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies w celu popularyzacji serwisu na portalach społecznościowych, oraz publikowania treści multimedialnych.

Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie stosowania plików cookies, określając warunki ich przechowywania i dostęp do urządzenia. Szczegółowe informacje, jak dokonać  zmian ustawień przeglądarki są dostępne w sekcji „Pomoc”, w każdej przeglądarce internetowej. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudniać lub uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu ZABAWKI RADOŚĆ DZIECKA.

Administrator usługi wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w następujących celach:

- Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics.

- Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika, z wykorzystaniem narzędzi informatycznej reklamy np. Google AdSense.

- Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego np. Facebook.

- Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu, za pomocą serwisów społecznościowych takich jak np. Facebook.

- W celu pobierania opinii konsumenckiej o Sklepie i jego produktach, dla realizacji programu Opinie Konsumenckie Google.

- W celu realizacji programów partnerskich z Facebook, Ceneo, Google, Allegro, Instagram.