Regulamin

                                                                                  REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem elektronicznym https://zabawkird.pl/ i            administrowany jest przez Roberta Przybysz, prowadzącego działalność gospodarczą pod    nazwą „Robert Przybysz – Sprzedaż Internetowa”, wpisany do Centralnej Ewidencji i    Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Adres głównego miejsca wykonywania działalności – (adres do doręczeń): 87-800 Włocławek, ul. Letnia 16 G, NIP: 8881412131, REGON: 521042890.

2. Dane kontaktowe

    Adres korespondencyjny (biuro, obsługa reklamacji):

    „Robert Przybysz – Sprzedaż Internetowa”

    87-800 Włocławek ul. Letnia 16 G

    Poczta elektroniczna – biurozabawkird@gmail.com

    Kontakt telefoniczny – 605 055 594

3. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o towarach, podane na stronach Sklepu Internetowego,                 w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie  do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks   Cywilny.

4. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

- Klient – Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie     posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

- Konsument – zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Konto – Konto klienta w sklepie internetowym, pozwalające na korzystanie przez klienta z dodatkowych usług. W ramach konta przechowywane są dane adresowe podane przez klienta, umożliwiające realizację dostawy zamówionych produktów, dostęp do historii zamówień oraz dostęp do innych usług.

- Przedsiębiorca – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Sklep Internetowy (zwany dalej jako „Sklep”) – Sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym: https://zabawkird.pl/

- Sprzedawca – Robert Przybysz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Robert Przybysz – Sprzedaż Internetowa”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Adres głównego miejsca wykonywania działalności – (adres do doręczeń): 87-800 Włocławek, ul. Letnia 16 G, NIP: 8881412131, REGON: 521042890.

- Umowa sprzedaży -Umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.

- Dropshipping – Usługa zlecona przez Zamawiającego Sprzedawcy, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z oferty handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy.

- Klient Końcowy – Osoba lub podmiot z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

1. Rejestracja konta – Usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości założenia konta w Sklepie Internetowym. Procedura założenia konta została szczegółowo opisana w następnych zapisach tego Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

2. Newsletter – Usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Procedura dotycząca usługo Newsletter została opisana szczegółowo w dalszej części tego Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

3. Składanie zamówień – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówień w celu zawierania umów na odległość. Procedura została szczegółowo opisana w dalszej części tego Regulaminu.

4. Przypomnij hasło – Usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do konta. Aby utworzyć nowe hasło należy w zakładce „Moje Konto/Zaloguj się”, kliknąć na przycisk „Nie pamiętasz hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail, oraz kliknąć na przycisk „Wyślij link do zresetowania”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

5. Opinie – Usługa przeznaczona dla Usługobiorców, korzystających z usług sklepu i umożliwiająca dodawanie opinii do wybranych produktów. Możliwość zamieszczania opinii o danym produkcie dostępna jest na karcie produktu, po kliknięciu na przycisk „Dodaj opinię”. Opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołującym do przemocy, nienawiści rasowej czy wyznaniowej, naruszające obowiązujące normy społeczne, obyczajowe a także zawierające treści pornograficzne, wulgarne lub mogące naruszyć dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca, są następujące:

- Posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do  Internetu.

- Posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

- Przeglądarka Internetowa

- Włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona    obsługa języka JavaScript.

- zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym przy użyciu protokołu SSL.

4. Usługobiorca korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do:

- Korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

- Korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie wyłącznie na własny użytek.

- Niepodejmowaniu działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

- Niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje.

- Niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej.

5. Usługodawca oświadcza, że wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informację w tym zakresie zostały określone w Polityce prywatności , dostępnej na stronie sklepu „Polityce prywatności”.

INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ USŁUGOBIORCÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

- Złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące złośliwe lub szkodliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany.

- Programy szpiegujące – to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informację o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu.

- Włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich.

- Wyłudzenie poufnych informacji np. haseł, przez podszywanie się pod inną osobę.

- Spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne, rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.

3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program taki powinien być regularnie aktualizowany.

4. Dodatkowo zaleca się aby Usługobiorca korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową. Nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

REJESTRACJA KONTA

1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta po dokonanej rejestracji. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać historię złożonych zamówień lub korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.

2. Rejestracja Konta wymaga dokonania następujących czynności:

- W zakładce „Moje konto”, należy kliknąć na przycisk „Rejestracja”.

- Podać imię, nazwisko, adres e-mail, ustalić hasło.

- Zapoznać się z treścią Regulaminu i potwierdzić zapoznanie z Regulaminem.

- Zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych

- Kliknąć na przycisk „Zapisz”.

3. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany przy rejestracji Konta zostaje wysłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z instrukcją logowania do Konta. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta.

4. Usługa w zakresie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu, w tym do złożenia zamówienia. Logowanie do konta następuje po wpisaniu adresu e-mail, hasła oraz kliknięciu na przycisk „Zaloguj się”.

5. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili bez podania przyczyny w następujący sposób:

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – biurozabawkird@gmai.com

- Pisemnie na adres – „Robert Przybysz – Sprzedaż Internetowa” 87-800 Włocławek

ul. Letnia 16 G.

6. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.

7. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznemu Sklepu (działalność hackerska), a także w przypadku gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu Internetowego. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

USŁUGA NEWSLETTER

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera w następujący sposób:

- Wpisując adres e-mail w zakładce „Newsletter” dostępnej na stronie Sklepu.

- Podczas rejestracji Konta zaznaczając checkbox „Zapisz się do „Newslettera”

- Podczas składania zamówienia zaznaczając checkbox „Zapisz się do „Newslettera”

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newselettera, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający z usługi Newsletter.

4. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji Newslettera w każdej chwili bez podania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez:

- przesłanie wiadomości e-mail na adres – biurozabawkird@gmail.com

- Zalogowanie do Konta Klienta i odznaczenie zgody na wysyłanie Newslettera w zakładce Moje Konto.

- Kliknięcie w link umożliwiający rezygnację, jaki znajduje się w każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt który Klient zamierza nabyć i potwierdzić wybór klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku zostaje wyświetlona zawartość koszyka z możliwością kontynuowania zakupów poprzez kliknięcie na przycisk „Kontynuuj zakupy” oraz sfinalizowania zakupów poprzez naciśnięcie na przycisk „Przejdź do koszyka”.

3. W kolejnym kroku Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Klient ma następujące opcje do wyboru:

- Zakupy bez rejestracji. – Opcja ta jest dostępna dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta. Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji  Konta oraz logowania do Konta, poprzez formularz zamówienia.

- Stwórz Konto. – W celu rejestracji Konta należy zaznaczyć w formularzu zamówienia checkbox „Stwórz konto”.

- Logowanie do Konta. – Opcja ta jest dostępna dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego. W celu zalogowania wpisujemy adres e-mail, hasło oraz wciskamy na przycisk „Login”.

4. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Kupuję i płacę” klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostarczenia towaru, formy płatności a także danych adresowych podanych w formularzu zamówienia.

5. Klient w celu otrzymania faktury VAT, powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej informacji następuje poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia checkboxa „Proszę o fakturę”, oraz podanie danych do faktury.

6. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towar1) będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierające potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

CENY TOWARÓW

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego są podane w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy towaru dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy jak i innych kosztach – a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

- Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

- Przelew bankowy za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych eService.

2. Zapłaty przelewem należy dokonywać na podany rachunek bankowy prowadzony przez MBank. Numer rachunku: 34 1140 2004 0000 3402 8209 6119. W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia.

3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Dostawa towaru zostanie przekazana do realizacji dopiero po wpływie na konto Sprzedawcy całej kwoty za towar.

4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu eService prowadzi - Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000490970.

5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę umowa sprzedaży przestaje obowiązywać.

DOSTAWA TOWARÓW

Sklep działa na zasadzie dropshippingu, czyli Sprzedawca zamawia towar u dostawcy, producenta lub innego sprzedawcy, za umówioną cenę, którą przelewa na rachunek dostawcy. Towar jest dostarczany bezpośrednio do nabywcy przez dostawcę.

Przy sprzedaży na zasadzie dropshippingu właściciel Sklepu internetowego, który jest finalnym sprzedawcą, dokonuje sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek. Z kolei na dostawcy towaru spoczywa jedynie obowiązek dostarczenia towaru do kupującego, czyli klienta Sklepu internetowego. Dostawcą jest producent towaru lub hurtownia.

1. Hurtownia lub producent realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Hurtownia lub producent dostarcza towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, chyba że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy.

2. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:

- Przy płatnościach przelewem termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sprzedawcy.

- Przy płatnościach elektronicznych, lub płatnościach kartą płatniczą, realizowanych poprzez system eService, termin ten rozpoczyna się od zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedawcy.

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

RĘKOJMIA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny. W szczególności w artykułach od 556 do 576 Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad. Jeżeli towar posiada wadę, Klient ma prawo:

- Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wad. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

- Żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć na piśmie, na adres: „Robert Przybysz Sprzedaż Internetowa” 87-800 Włocławek ul. Letnia 16 G.

4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail), a także wskazanie przyczyny reklamacji, opis dostrzeżonej wady w towarze, oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi. Wskazówki wyszczególnione wyżej, stanowią jedynie formę zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego powyżej opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o jaką cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy: „Robert Przybysz Sprzedaż Internetowa” 87-800 Włocławek ul. Letnia 16 G. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia towaru pokrywa Sprzedawca. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, koszt dostarczenia towaru ponosi Klient.

7. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami. Podstawa prawna – art.558§1 Kodeks Cywilny.

GWARANCJA

1. Niektóre produkty dostępne w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub inny podmiot trzeci tj. gwaranta. Informacja o udzielonej gwarancji jak i czas trwania gwarancji znajduje się w opisie danego produktu na stronie Sklepu. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna.

2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji, Klient reklamuje produkt bezpośrednio u gwaranta tj. podmiotu który udzielił gwarancji. W przypadku gdy reklamacja z tytułu gwarancji zostanie złożona Sprzedawcy, przekazuje on niezwłocznie reklamację do gwaranta. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek produkty dostępne w ofercie Sklepu.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta jakie wynikają z przepisów o rękojmi za wady Rzeczy sprzedanej.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesionych kosztów zwrotu towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biurozabawkird@gmail.com , lub pisemnie na adres „Robert Przybysz Sprzedaż Internetowa” 87-800 Włocławek ul. Letnia 16 G.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy. (załącznik nr 1 do Regulaminu). Skorzystanie z tego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta, jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia pocztą elektroniczną.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: „Robert Przybysz Sprzedaż Internetowa” 87-800 Włocławek                       ul. Letnia 16 G.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że p[o spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

- W której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

- W której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

- W której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

- W której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają niezwłocznie połączone z innymi towarami.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można znaleźć w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów : https://www.uokik.gov.pl/

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

- Zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz. https://www.wiih.com.pl/

- Złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym Sądem Konsumenckim, działającym przy Wojewódzki Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

- Skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych Reczników Konsumentów.

- Skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem infolinii konsumenckiej           801 440 220 lub 22 290 89 16, prowadzonej przez Federację Konsumentów. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzi na 8.00 do 18.00. Porady udzielane są bezpłatnie. Dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodnie z taryfikatorem swojego operatora telefonicznego.

- Skorzystać  z Konsumenckiego Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret, udzielają odpowiedzi na pytania drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontaktadr@uokik.gov.pl

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (Online Dispute Resolution) pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i/lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurozabawkird@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: „Robert Przybysz sprzedaż Internetowa” 87-800 Włocławek ul. Letnia 16G.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym proszę podać następujące informacje:

- Wskazać czego dotyczy reklamacja.

- Podać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji.

- Podać opis okoliczności zdarzenia.

- Podać imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, adres e-mail i numer telefonu.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu, w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu informatycznego którym posługuje się Usługobiorca.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

- Zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu, w celu zachowania zgodności z prawem.

- Zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu internetowego.

- Zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.

- Zmiany form płatności i zmiany sposobów dostawy.

- Zmiany danych teleadresowych i adresów elektronicznych.

4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub już złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst Regulaminu na stronie Sklepu. Klienci którzy dokonali rejestracji konta w Sklepie internetowym, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.

5. W sprawach uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 18.07.2002r o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną Dz. U. z 2002r. poz. 144, Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2019r. poz. 1145, 1495, z 2020r. poz. 875, Ustawy z dnia 30.05.2014r. o Prawach Konsumenta, Dz. U. z 2020r. poz. 287, Ustawy z dnia 23.09.2016r. o Pozasądowym Rozwiązywaniu Sporów Konsumenckich, Dz. U. z 2016r. poz. 1823, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane Sądom właściwym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego.

7. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie  Sklepu należą do Sprzedawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz. U. z 2019r. poz. 1231, z 2020r. poz. 288. Zdjęcia produktów, nazwy firm i ich loga prezentowane na stronach Sklepu zostały użyte w celu prezentacji towarów do których prawa autorskie należą do osób trzecich.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- Adresat – „Robert Przybysz Sprzedaż Internetowa” 87-800 Włocławek ul. Letnia 16 G, adres e-mail: biurozabawkird@gmail.com telefon: 605 055 594.

- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy ……………………………………….

- Data zawarcia umowy

- Imię i nazwisko Konsumenta

- Adres do kontaktu Konsumenta, numer telefonu, adres e-mail

- Data i podpis Konsumenta jeżeli zgłoszenie dostarczone będzie w formie papierowej